Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen Energiek en Blij 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Energiek en Blij, betreffende de deelname aan trainingen (in company en open inschrijving) en workshops. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Energiek en Blij.

1.2 Onder “training” wordt verstaan: de door Energiek en Blij georganiseerde trainingen (in company en open inschrijving) en workshops.

1.3 Onder “deelnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die op grond van een met Energiek en Blij gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een training.

1.4 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. De opdrachtgever kan de deelnemer zelf zijn maar ook de (bevoegde vertegenwoordiger van de) werkgever van de deelnemer.

1.5 Onder “trainingsgeld” wordt verstaan: de prijs van de training.

1.6 Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief of e-mail.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Energiek en Blij en opdrachtgever komt tot stand nadat de inschrijving door de opdrachtgever door Energiek en Blij is geaccepteerd en dit schriftelijk door Energiek en Blij aan de opdrachtgever is bevestigd.

2.2. Voor zover de opdrachtgever niet de deelnemer zelf is, is de opdrachtgever gehouden er voor in te staan dat de deelnemer de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden nakomt.

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering van de training door opdrachtgever kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Energiek en Blij stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

3.2 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een training worden door Energiek en Blij alleen de administratiekosten ad € 40,- in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering binnen vier tot twee weken voor de aanvangsdatum van de training zal 50 % van het trainingsgeld worden gerestitueerd.

3.4 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training zal geen trainingsgeld worden gerestitueerd.

3.5 Bij annulering of verzuim na aanvang van de training ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van gedane of verschuldigde betalingen.

3.6 De reden van annulering speelt in geen geval een rol.

Artikel 4. Vervanging

4.1 In overleg kan een andere deelnemer aan de training deelnemen indien de vervanging schriftelijk aan Energiek en Blij wordt meegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. 

4.2 Bij annulering of verzuim na aanvang van de training vervalt de mogelijkheid tot het zenden van een plaatsvervanger.

Artikel 5. Annulering, uitstel, weigering en vervanging door Energiek en Blij

5.1 Energiek en Blij behoudt zich het recht voor een training te annuleren of uit te stellen indien daarvoor door Energiek en Blij voldoende reden aanwezig wordt geacht. Energiek en Blij verplicht zich de annulering of het uitstel uiterlijk één week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door Energiek en Blij wordt het eventueel reeds betaalde trainingsgeld volledig gerestitueerd.

5.2 Indien daartoe door Energiek en Blij voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan Energiek en Blij besluiten (een gedeelte van) een training op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.

5.3 Bij datumwijziging van een training door Energiek en Blij is de opdrachtgever geen trainingsgeld verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de training kosteloos annuleren.

5.4 Energiek en Blij heeft om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige reeds betaalde trainingsgeld.

5.5 Bij wanbetaling heeft Energiek en Blij het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan het trainingsprogramma van Energiek en Blij.

5.6 Energiek en Blij behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een training te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Energiek en Blij neemt contact op met de opdrachtgever als de deelnemer zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

5.7 Energiek en Blij staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer uitvalt, zorgt Energiek en Blij, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

Artikel 6. Prijzen en facturering

6.1 Het trainingsgeld is, tenzij anders aangegeven, inclusief kosten van het trainingsmateriaal.

6.2 Het trainingsgeld wordt vooraf kenbaar gemaakt.

6.3 Het trainingsgeld wordt vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan, doch in ieder geval voor aanvang van de training. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Energiek en Blij zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de training. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

6.4 Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, doch in ieder geval bij aanvang van de training, is opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling is vereist, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Energiek en Blij in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energiek en Blij.

7.2 Het is zonder voorafgaande toestemming van Energiek en Blij niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training of een gedeelte daarvan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan de training is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever en Energiek en Blijaanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens de training ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of de opdrachtgever, alsmede voor tijdens de training opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 9 Gedragscode en klachten

9.1 De trainingen voldoen aan de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroeps Trainers, de NOBTRA. De reclametermijn loopt tot een maand na de training.

9.2 In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich schriftelijk wenden tot de trainer of directie van Energiek en Blij uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende training. Bij een geschil tussen opdrachtgever en Energiek en Blij, kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure van de Nederlandse Orde van Beroeps Trainers, de NOBTRA